Butylmethacrylat (Bio BMA)

Chemischer Name: Butylmethacrylat
Handelsname: Bio BMA
CAS-Nr.: 97-88-1
Gehalt an grünen Kohlenstoffen: ≈50%