Dimethylterephthalat (DMT)

Chemischer Name: Dimethylterephthalat
Handelsname: DMT
CAS-Nr.: 120-61-6