DM 236-TF

Chemischer Name: Doublemer 236-TF (2-Ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propandiyldiacrylat + Acryloligomer)
CAS-Nr.: 15625-89-5 + 73287-36-2