Isobornylacrylat (Bio IBOA)

Chemischer Name: Isobornylacrylat
Handelsname: Bio IBOA
CAS-Nr.: 5888-33-5
Gehalt an grünen Kohlenstoffen: ≈77%